O plemeni JRT/About JRT breed

Překlad:

„Když je příliš těžké se ohlížet zpátky a když se příliš obáváš hledět dopředu, pohlédni přímo vedle sebe. Právě tam budu.“

Tvůj Jack Russell.

HISTORIE:

Plemeno je známé díky jménu největšího z jeho chovatelů venkovského faráře Johna Russella.

Ten patřil k nejstarším členům Kennel Clubu, založeného v roce 1873. Tento pán se narodil za francouzské revoluce a dožil se 88 let. Žil za napoleonských válek a světového panství královny Viktorie. Byl blízký přítel s tehdejším princem z Walesu, pozdějším králem Edwardem VII. Vyrůstal v Cornwallu mezi koňmi a psy. Na klášterní reálce v Plymptonu se seznámil se slavným lovcem Master of Hounds - Johnem Crockkerem Bulteelem. V dalších studiích pokračoval na slavné leč svérázné County Public School v Tivertonu. Tu vedl farář Williams Richards. Na denním pořádku byly tělesné tresty, hladovky, netopilo se ani v zimě a pršelo skrze střechy dovnitř. Tak si J.R. držel několik loveckých psů ustájených u vesnického faráře. O nedělích s nimi chodil na králíky. Když ho kvůli tomu ze školy vyloučili, dostal se na Oxfordský Exeter College a zamiloval si zde klasickou literaturu (Homéra), ale nejvíce miloval lovy na koních se smečkami psů. Měl vysoké nároky na psy a jeho rukama jich prošla spousta, ale nevyhovující se u něj neohřáli dlouho, obratem je prodával dál. V roce 1819 je ordinován za faráře.
Nastává průmyslová revoluce a sociální reformy. V roce 1826 se oženil s Penelope Buy, vynikající jezdkyní na koni a dědičkou velikého majetku. Byli velmi oblíbeni. V té době si vysloužil J.R. přezdívku Huntig Parson (Lovící farář). Předkové Jack Russell teriéra (dále jen JRT) pochází z tzv. border country (hraniční pásmo mezi Anglií a Skotskem) z malých pestrých psů nezařaditelných k žádným z uznatelných teriérů. Byli malí až středně velcí (30 až 40cm v kohoutku) se srstí hladkou, drsnou a nebo dlouhou ježatou, většinou bílí s oranžovými skvrnami nebo trikolor. Dlouho trvalo než byl uznán Kennel Clubem a než byl vypracován standard. Práce na čisté formě je a dlouho bude cestou na "dlouhou trať". Požadavek lovu a práce pod zemí historicky odeznívá. Dnes je stěžejní zájem o psa ke koni, ale hlavně jako společníka. Zůstává zachována potřeba zdraví a vytrvalosti. V soužití s koňmi má plemeno JRT možná nejdelší tradici vůbec a dokážou s nimi uzavřít obdivuhodná přátelství. Nejslavnější zakladatelkou čistokrevného chovu je fena Trump, kterou koupil J.R. v roce 1818.

CHARAKTERISTIKA:

Jack Russellovi teriéři jsou plemenem, které vyniká mimořádně silným, pevným, všestranně nadaným, vyrovnaným a ZDRAVÝM charakterem!
Což však platí výhradně u představitelů plemen, kteří mají vystavené řádné Průkazy původu (PP)! Právě charakter patří k atributům základních chovatelských hodnot prověřovaných doloženým původem.....
Jackové jsou skromní, ochotní a přímo dychtiví vyhovět ve všem svým lidem, které milují celou svojí duší. Je důležité brát vážně jejich výchovu v mládí a důsledně je vést tak, aby jejich silné osobnosti věděly, že jste tady. Tím vaše přání u nich zvítězí nad případnými "kousky" (jako například dočasným zapomenutím se u myší díry).

Jack Russell Terriers are a breed which boasts an extremely strong, tough, versatile talent, balanced and healthy character!
But this is true only for representatives of the breed who have exhibited good pedigrees (PP)! Now the character is one of the fundamental attributes of breeding values examined, documented origin .....
Jacks are humble, willing and eager to accommodate all their people which they love with whole soul. It is important to take seriously their education in the youth and lead them consistently so that their strong personalities knew that you are here. By your wish they prevail over any "bits" (like temporary oblivion at a mouse hole).

Praví Jackové každého obohatí! Přinesou radost a spontální energetický náboj do života. Nebojí se ani čerta, nejsou nervózní, nikdy zbytečně neštěkají! Jsou převelice čistotní. Jsou "malými–velkými" psy .
Když vám běží několik Jacků vedle koně a září svoji bílou barvou, stejně jako čirým nadšením, tlamičky od ucha k uchu, jakoby štěstím a radostí rozdýchali celý prostor kolem vás. Tu uzdravující atmosféru vnímáte vy i váš kůň a každý kůň Jacky přijímá s otevřenou náručí, jakoby věděl, že jsou šlechtěni odedávna pro vzájemné partnerství. Povolíte otěže, máte chuť zavřít oči a bez zastavení cválat dál ve všeobjímajícím splynutí a souhře....

True Jacks enrich everyone! They bring joy and spontaneous energy charge into life. They aren't afraid of the devil, not nervous, they never bark unnecessarily! They are very, very clean. They are "little-big" dogs.
When you run several Jacks beside the horse and they sparkle its white color, as well as sheer enthusiasm, mouth from ear to ear, as if happiness and joy breathe up entire space around you. There's healing atmosphere perceive you and your horse, and every horse receives Jacks with open arms, as if he knew that they have always been bred for partnership. Enabling the reins, you'll want to close your eyes and without stopping continue to gallop all-encompassing communion and harmony....

JRT a děti:
JRT je ideálním adeptem na psa k dětem. Má nervy na dětské dovádění (které ale vždy dospělí kontrolují), umí z dětské náruče "vypadnout" šikovným obloukem na své pevné tlapky, aniž by si ublížil. Je vždy připraven a naladěn na dětské výpravy a hry, bere děti tak vážně jako dospělé parťáky a má je ještě raději! Je naprogramovaný pro své "malé lidi", aby jim byl úžasným a neúnavným přítelem a průvodcem.

JRT and children:
JRT is an ideal candidate for the dog to children. He has the nerve to children's antics (but which adults always control). Can "fall out" from child's arms with clever arc on his feet firm without being hurt. He is always ready and tuned to children's escapades and games, takes children seriously as adult buddies and love them more! Jack is programmed to their "little people" to be their amazing and tireless friend and guide.

Milují jakoukoli aktivní zábavu, kterou si jejich majitel nebo oni sami dokážou vymyslet. Přes svůj temperament nemívají sklony ke rvačkám a není nic divného, že má chovatel celou smečku JRT. Ač jsou venku živí, doma se chovají velmi ukázněně. Nestěžují život štěkáním ani likvidací věcí. Obecně by se dalo říci, že má-li někdo pocit, že ho život netěší a potřebuje společníka, který mu vrátí úsměv, určitě neudělá chybu, když sáhne po Jack Russel teriérovi.
Bude mít psa malé velikosti ale velkého povahou a srdíčkem. Bude mít psa, který bude dělat radost jemu i širokému okolí, který ho zaměstná, vnese mu do života jiskru a nedovolí mu nějaké smutnění.
Plemeno JRT je bez přehánění fenomenálním plemenem pro cannisterapii.

They love any active entertainment that their owner or themselves can invent. Despite his temperament they do not have a tendency to brawls, and there is nothing strange that a breeder has a whole pack of JRT. Although they are out alive, at home they behave very disciplined. They don't complain owner's life with barking or destruction of things. Generally, one could say that if someone feels that he doesn't enjoy life and needs a companion who can return smile and lights up his day, it could be the best choice to reach for the Jack Russell Terrier.
The dog will have a small size but great character and heart. Man will have a dog that will make him and all people around him happy, that employs him, bring to life sparkle and don't allow him some mourning.
JRT is without any doubt phenomenal breed for Cannis therapy.

STANDARD:

STANDARD PLEMENE JACK RUSSELL TERIER
Zatřídění dle FCI: skupina 3 - teriéři, sekce 2 - nízkonozí teriéři s pracovní zkouškou nebo bez ní - dle vlastního určení každé členské země FCI, standard č. 345

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
ZEMĚ VÝVOJE: AUSTRÁLIE

VYUŽITÍ:
Dobrý a pracovitý teriér s využitím k norování. Výborný společenský pes.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:
První dochované zmínky o plemeni kolem roku 1800 pocházejí z Anglie, kdy Reverend John Russell začal s křížením foxteriérů s foxhoundy s požadavkem získat velmi pohyblivého teriéra s možností pracovat pod zemí. Tak od samého prvopočátku vznikla varianta kvadratického vysokonohého teriéra, kterého dnes známe po názvem Parson Russell Terrier, a malého nízkonohého teriéra s delší proporcí hřbetu, kterého dnes známe pod názvem Jack Russell Terrier.

CELKOVÝ VZHLED:
Silný a pohyblivý pracovitý teriér skvělého veselého charakteru, trup střední délky. Elegantní pohyb odpovídající jeho celkovému veselému výrazu. Kupírování prutu je přípustné. Varianty srsti jsou krátkosrstá hladká s podsadou, drsná a dlouhá a dále hrubá na omak až pichlavá, avšak kratší než drsná. Všechny varianty srsti musí být odolné vůči vodě a povětrnostním podmínkám.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Celková délka psa musí přesahovat ve svém poměru jeho výšku. Hloubka trupu od kohoutku ke spodní části hrudníku musí být v poměru stejné délky jako délka loktů k zemi. Obvod hrudníku za lokty by měl být přibližně 40 až 43 cm.

CHOVÁNÍ A POVAHA:
Roztomilý až uličnický, pozorný a ostražitý teriér, aktivní, není hašteřivý, je ohromně čilý, pevné povahy. Veselý a nebojácný.

HLAVA:

LEBEČNÍ ČÁST:
Mozkovna: Hlava by měla být plochá, široká, směrem k očím se zužující a končící širokou čenichovou partií.
Stop: Dobře naznačen, ale ne silně zvýrazněn.
Obličejová partie: Nosní houba černá.
Čenich: Délka by měla být od stopu k nosu kratší než od stopu k týlu lebky.
Pysky: Těsně přiléhající, černě pigmentované.
Čelisti/chrup: Čelisti velmi silné. Zuby jsou dostatečně velké a silné, ideálně s nůžkovým skusem, tzn. že řezáky horní čelisti těsně překrývají řezáky spodní čelisti a jsou kolmo zasazeny v čelisti.
Oči: Malé, tmavé, plné, bystrého a ostražitého výrazu. Nesmí být vypoulené. Okraje víček musí být pigmentované. Oči by měly mít mandlový tvar.
Uši: Velmi pohyblivé, knoflíkového nebo zavěšeného tvaru. Je-li pes vzrušen, jsou uši úplně vztyčené ve svém překlopení, je-li pes v klidu, mohou být složeny vzadu. Dobré textury srsti a kůže.

KRK:
Silný, dostatečné délky, přiměřeně k správnému celkovému vzhledu. Krk přechází plynule v dobře stavěné plece.

TRUP:
OBECNĚ: OBDÉLNÍKOVÝ
Hřbet: Rovný. Délka od kohoutku k nasazení ocasu by měla být mírně přesahující kohoutkovou výšku.
Bedra: Krátká, silná a velmi osvalená.
Hrudník: Hrudník více hluboký než široký se zřetelným odstupem od země. Hrudník by měl být asi v polovině výšky ke kohoutku. Dobře klenutá žebra z páteřní kosti, která se zužují v ploché zploštění tak, že obvod za lokty předních běhů se dá obejmout a měl by tvořit objem mezi 40 až 43 cm.
Hrudní kost: Vrchol hrudní kosti by měl přesahovat umístění ramenního kloubu.

OCAS: V klidu svěšený, v napětí a pozoru zvednutý. Pokud je kupírovaný, musí jeho špička dosahovat do výšky uší.

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Silné, osvalené v úměrném poměru k plecím.
Kolena: Dobře zaúhlená.
Hlezna: Ve volném postoji v pohledu zezadu paralelně.
Nadpěstí-zápěstí: Rovné.
Tlapy: Kulaté s pevným polštářkem, ne velké, silné a oblé, zepředu i zezadu stejné.

POHYB: Rovnoměrný, vyvážený, volný a pružný.

OSRSTĚNÍ:
SRST: Může být: Krátká, hrubá nebo drsná(drátosrstá) však v každém případě odolná vůči vodě a povětrnostním podmínkám. Srst by se neměla upravovat tak, aby měnila svůj původní vzhled typu srsti.
BARVA: Bílá musí převažovat nad černou a ostatní barvou ve všech odstínech hnědé a trikolórní, béžové, zlaté až po kaštanově hnědou a červenou.

VELIKOST:
Ideální výška v kohoutku činí 25- 30 cm, kdy by váha měla být v poměru 1 kg na 5 cm výšky v kohoutku. To znamená, že by měl mít pes o výšce 30 cm cca 6 kg, ale vždy ve vyváženém poměru.

VADY: Jakoukoliv odchylku od výše uvedených požadavků je nutno považovat při posuzování za vadu, jejíž závažnost musí být posouzena v přesném poměru s jejím stupněm a vzhledem k plemennému typu, zdraví a výrazu jedince.
Níže uvedené vady musí být obzvlášť a důrazně penalizovány:
- netypická povaha teriéra
- nevyvážená harmonie těla a jeho částí
- nevyvážený a nevyrovnaný pohyb
- neúplný skus (chybějící řezák/y)

POZN.: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

O srsti:

Vyskytují tři základní typy srsti: hladká, broken a drsná. Všechny tři varianty se mezi sebou kříží a to z důvodu zachování kvality srsti. Kdyby se mezi sebou křížili jen hladkosrstí nebo naopak hrubosrstí jedinci, srst by mohla ztratit svoji hustotu nebo by byla naopak příliš vlnitá a dlouhá. Srst se skládá vždy ze dvou vrstev. Spodní vrstva je tvořena měkkou podsadou, vrchní vrstva pak hustou a tvrdou krycí srstí. Hladká srst – je krátká, tvrdá a hustá. Celoročně líná a je třeba ji pravidelně vyčesávat. Hrubá srst – krycí srst je tvrdá a je po celém těle delší. Upravuje se trimováním. Broken srst – je něco mezi hladkou a hrubou srstí. Krycí srst je na některých místech delší. Také se upravuje trimováním.

JRT Coats