Feny/Females

Brindabella HogWild

Narozena: 1.6.2017 (DOB)

Parents:

Banana Bender Adalberto Ruspoli & Timber for Cinderella's Ranch Diamantina Force

Exhibition successes:

DOB June 1st. 2017

Club Winner

Regional Winner

BIG

CAC

Res CAC

Class Winner

Excellent

Exams NHAT

Health tests:

HD A/A,

ED 0/0,

OCD free,

Spondy / DISH free,

BAER OK,

DNA PRA N/N,

Scissor bite,

Hereditary eye defects free,

PLL N/N,

PRA prcd N/N,

PRA rcd 4 N/N,

DOV(ESVO) free

Brindabella HogWild. Říkáme jí Bella, což znamená "nádherná" a lze říci, že ve smyslu "nomen omen" u ní opravdu platí, což nás naplňuje hrdostí, jelikož je naším vlastním odchovem. Díky zkušenostem 21ti roků v chovu ACD. Kombinace rodičů, naší Timber, která je matkou tří vrhů, úspěšných jak ve výstavní kariéře, tak v pracovní výkonnosti (jmenovitě Alinga HogWild, který je již nyní výstavní legendou a své vynikající vlastnosti předává dál, dokonce zpět do země původu Austrálie) a italského importa Adalberta Russpolli, který má rodiče přímé Australany, naplňuje naše očekávání. Bella má ideální, standardem žádaný vyvážený, harmonický exteriér, bez jakéhokoli výkyvu v typu. Právě tahle vyváženost je vzácná a vysoce ceněná (vlivem velkého množství importů nových linií se v mnohých chovech bohužel vytrácí). Brindabellin vzhled korunuje nádherná modelace hlavy, kterou má od malička. A opět je třeba dodat, že je vyvážená, bez jakýchkoli tvarových extrémů. Bella je charakterem pravý honák, nabitá typickým dynamickým drivem a zároveň empatií a velmi milým projevem. Díky charakterovým vlivům obou rodičů a dobré výchově umí být přátelská a kontaktní i k cizím lidem, označeným za kamarády, ale dobře víme, že je v ní účinný ochránce a obranář. Z výstav má tituly a vynikající hodnocení, a určitě jí čeká mnoho dalších úspěchů, které nyní zabrzdila koronavirová pandemie. Právě tak jako zkoušky z klasického výcviku, na které je připravena a které jí velmi baví. Má zkoušky NHAT, hodnocení Výborná. Je v základním výcviku obedience a Nosework. Miluje agility. Baví ji jakákoli práce, která rozvíjí její vlohy, které jsou typické pro všestranně vynikající plemeno, jakým může ACD být.

Brindabella HogWild. We call her Bella, which means "beautiful" and it can be said that in the sense of "nomen omen" it really applies to her, which fills us with pride, as she is our own breeding. Thanks to 21 years of experience in ACD breeding. A combination of parents, our Timber, who is the mother of three litters, successful in both show career and work performance (namely Alinga HogWild, who is already a show legend and passes on her excellent qualities, even back to the country of origin Australia) and Italian import Adalbert Russpolli, who has direct Australian parents, meets our expectations. Bella has an ideal, standard required balanced, harmonious exterior, without any fluctuation in type. It is this balance that is rare and highly valued (due to the large number of imports of new lines, unfortunately it disappears in many farms). Brindabella's appearance is crowned by the beautiful head modeling she has had since she was a child. And again, it must be added that it is balanced, without any shape extremes. Bella is a true cowherd character, full of typical dynamic drive and at the same time empathy and a very nice expression. Thanks to the character influences of both parents and a good upbringing, she can be friendly and contact even to strangers who are marked as friends, but we know very well that she is an effective protector and defender. She has titles and excellent ratings from the shows, and she certainly has many more successes that have now been slowed down by the coronavirus pandemic. Just like the exams from classical training, for which she is prepared and which she enjoys very much. Has NHAT exams, rating Excellent. He is in basic obedience and nosework training. She loves agility. She enjoys any work that develops her talents, which are typical of the versatile breed that the ACD can be.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*8. ledna 2010 – †18. června 2021
Dovoz z Polska
Poland imported

 

Zdravotní testy / Health tests:
DNA PRA A
HD 0/0
ED 0/0
BAER OK
FULL DENTION
ZOP Obedience

Výstavy / Shows:
National Winner
Club Winner
EXCELLENT 1 / CAC
CAJC

TIMBER FOR CINDERELLA’S RANCH DIAMANTINA FORCE

Timber okamžitě zaujme mimořádným zbarvením Blue mottled. Důležité jsou ale všechny vlastnosti, které ji činí pravým honákem. Timber patří k liniím typu Little Logic, které se využívaly k historicky nejpůvodnější práci Honáků - k doprovodu dobytčích stád. Timber vidět běžet je dech beroucí zážitek, ve kterém se snoubí dynamika a lehkost. Vyniká opravdu mimořádným charakterem. Je přísně loajální ke svým lidem a zcela přezíravá vůči cizím. Vůči psům je spravedlivá. V každém případě je bezchybný obránář a bdělý ochránce. Timber má vrozené typické dobytkářské pracovní vlohy a zároveň k nim nutnou precizní ovladatelnost a disciplinovanost, které jsou vlastní a typické Honákům! Timber má harmonickou, vyváženou stavbu těla, krásnou typicky modelovanou fenčí hlavu. V práci a výcviku přináší jen radost. Měli jsme velké štěstí, že Američtí zájemci, pro něž již měla vystavené exportní pedigree, ji z osobních důvodů museli odřeknout a tím se uvolnila pro nás. Pradědeček Timber z matčiny strany je významný a velmi úspěšný pes v Evropském chovu ACD. ICh., Multi Ch. Bluespirit Ike Des Poenjaap. Otec Timber, který k nám přišel z USA, obsahuje řadu linií, chovaných na dodnes aktivních dobytčích rančích. Mezi jeho předky patří i linie z chovatelské stanice Buzzards, která se proslavila fenomenálním psem, šampionem Buzzard´s Red Tubs Hx- který vyprodukoval 85 šampionů ve světě, což je světový rekord. Jeho potomci byli geneticky testováni a 99,2% bylo a je prostých očních vad, vad skusů a hluchoty. Vyprodukoval 17 šampionů v pracovních třídách, což je další světový rekord. Všichni jeho potomci prokázali vyjímečné schopnosti pracovat s dobytkem, pokud byli tím směrem exponováni. Tubs denně pracoval s dobytkem a o víkendech se aktivně zúčastňoval výstav po celý svůj život.

Timber instantly deliver exceptional color Blue Mottled. But important are all qualities that make her the right Cattle Dog. Timber is one of the Little Logic type lines that were used historically most for original drover’s work - to the accompaniment of livestock herds. See Timber run is a breathtaking experience that combines dynamism and lightness. Excels with really extraordinary character. It is strictly loyal to his people and completely dismissive towards strangers. Against dogs is fair. In each case is flawless defender and vigilant protector. Timber has an innate characteristic livestock working abilities and at the same time requires precise handling and discipline inherent to typical ACD! Timber has a harmonious, balanced physique, beautiful typically modeled feminine head. The work and training brings only joy. We were lucky that American candidates for whom already had issued an export pedigree, for personal reasons had to renounce her and she was released for us. Timber’s great-grandfather on her mother's side is important and very successful in European breeding ACD, Ich., Multi Ch. Bluespirit Ike Des Poenjaap. Timber’s father, who came from the USA, contains a number of lines, raised on still active cattle ranches. His ancestors include lines from kennel Buzzards, who rose to fame phenomenal dog, Champion Buzzard's Red Tubs Hx - which produced 85 world champions, which is a world record. His descendants were genetically tested and 99.2% were clear of eye disorders, malocclusion and deafness. He produced 17 champions in the working class, which is another world record. All his descendants have demonstrated exceptional ability to work with the cattle when they were exposed in that direction. Tubs worked daily with cattle and on weekends actively participated in exhibitions throughout his life.

TIMBER for Cinderella's Ranch Diamantina Force:

Vždy bdělá, vždy připravená, vždy nadšená, vždy plná energie, vždy optimistická, vždy věrná, vždy ochotná, vždy při mě - opravdový Přítel - Timberka.

Always vigilant, always ready, always enthusiastic, always full of energy, always optimistic, always faithful, always willing - always close to me forever lovely Timber.

Rodiče / Parents:

Otec/Father: Duwest Bubba Magnet

narozen/born: 22.1.2002
barva/color: blue mottled

Interchampion - C.I.B.
Czech Veteran Champion
Champion of Moldavia
Champion of Montenegro
Czech champion
Slovakia Champion
Croatia Champion
Austria Champion
8x CACIB (in 5 countries)
4x R.CACIB
9x BOB
National winner
Best of opposite
Res.CAC Czech Republic
3x CAC Czech Republic
4x CAC Slovakia
Res.CAC Slovakia
CAC Belgium
CAC Slovenia
2x CWC/CAC Poland
3x CAC Moldavia
2x CAC Montenegro
4x CAC Croatia
4x CACA Austria

prcd PRA- pattern A
DKK/Hips: Good Lokty/Elbows: Normal
BAER test OK
zuby/dentition: plnochrupý/full dentition
skus nůžkový/scissors bite

výška/height: 52cm
váha/weight: 25kg

otec/sire: CH Duwest Dewey Bubba Blue HSAs
matka/dam: CH Annies Dream Red Fox

Rodiče / Parents:

Matka/Mother: Bluebird des Poenjaap

Datum narození: 20.6.2002
Birth date: 06/20/2002

Tituly z výstav/Titles and results from the dogshows:
Int.Ch, PL Ch, PL Jr Ch, PL Winner, PL Jr Winner, PL Jr Club Winner, PL Club Winner, 7xJrWinner, 10xCAC, 8xBOS, 2xRes.CACIB, 6xCACIB, 8xBOB, BOG I - 3pl., 2xBest Veteran in Breed, BIS Veteran on Club Show - 3pl.

Výsledky zdravotních testů:
Tests and health results:
PRA - obligate A
HD - A
ED - prostá / clear
BAER: oboustraně slyšící / bilateral hearing
Dentition - OK
PRA '07, '10, '11 - clear

Rodiče/Parents:
Otec/Father: Int.Ch, Multi Ch Bluespirit IKE DES POENJAAP
Matka/Mother: Int.Ch, Multi Ch Cattlefarm's LADY ROSMARIN

Prarodiče/Grandparents:

Dědeček/Grandfather: Bluespirit IKE des Poenjaap

International Champion,
Croation Champion,
Worldchampion 2001,
Hungarian Champion,
Austrian Champion,
Luxembourg Champion,
Dutch Champion,
Belgian Champion,
French Champion,
Bundessieger Austria 2001,
Bundessieger Germany 2001. ,
German VDH Champion,
Monaco Champion,
Polish Champion
Czech Champion
Swiss Champion

Prarodiče/Grandparents:

Babička/Grandmother: Cattlefarms Lady Rosemarin

International Champion
Austrian Champion.
Belgian Champion.
French Champion.
Dutch Champion.
Polish Champion.
German VDH Champion.
Hungarian Champion.
Luxembourg Champion.
Junior World Champion
Belgium Junior Winner
Croatian Ch., Benelux Winner
Bundessieger Austria 2001
Bundessieger Germany 2001
Europasieger 2002 +BOB
Polish Winner 2002
Slovenian Champion